Monday, April 10, 2017

Alisa Zinov'yevna Rosenbaum aka Ayn Rand


No comments: